_________________________________________________________
พ.ศ.2456 - 2466
นายบุญถม  ชนะกานนท์
พ.ศ.2466 - 2474
นายกว้าง  ทองทวี
พ.ศ.2474 - 2489
นายประเคน  โนนศรีชัย
พ.ศ.2489 - 2490
นายประภาส  ศุภสาร
พ.ศ.2490 - 2492
นายประเสริฐ  สื่อสิน
พ.ศ.2492 - 2494
นายแก้ว  อุปพงศ์
พ.ศ.2494 - 2598
นายเฉลิม  จีรนาท
พ.ศ.2498 - 2507
นายพลอย  มหาแสน
พ.ศ.2507 - 2511
นายอุดร  เวียงเพิ่ม
พ.ศ.2511 - 2512
นางเสริมศิริ  ทองธรรมชาติ (รักษาราชการแทน)
พ.ศ.2512 - 2513
นายล้วน  วรนุช
พ.ศ.2513 - 2515
นายมาบ  ภูมาศ
พ.ศ.2515 - 2525
นายสำลี  ผดุงศรี
พ.ศ.2525 - 2527
นายคำพันธ์  คงนิล
พ.ศ.2527 - 2530
นายพิน  ศรีอาจ
พ.ศ.2530 - 2535
นายวินัย  เสาหิน
พ.ศ.2535 - 2538
นายชุมพล  เวียงเพิ่ม
พ.ศ.2538 - 2543
นายบรรเทา  วรรณจำปี
พ.ศ.3543 - 2546
นางพิสมัย  อารีย์
พ.ศ.2546 - 2550
นายวานิชย์  ติชาวัน
พ.ศ.2550 - จนถึงปัจจุบัน
นายเสน่ห์  คำสมหมาย