_________________________________________________________

 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2456  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา

วีระวงศ์  (อ้วน  ติสโส)  เป็นผู้ก่อตั้ง  ในปีแรกที่เปิดสอน  มีครู  3  คน  คือ  นายบุญถม  ชนะกานนท์  ครูใหญ่  นายอุทา  พิมพะสาลี  และนายเหลา  พิมพะสาลี  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนจำนวน  50  คน

                   พ.ศ. 2456     ย้ายไปเรียนที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ

                   พ.ศ. 2460     ย้ายไปเรียนที่เรือนจำเก่า

                   พ.ศ. 2462      ย้ายไปเรียนที่สโมสรเสือป่า

                   พ.ศ. 2472      ย้ายไปเรียนที่วัดหอไตรปิฏกราม

                   พ.ศ. 2471      ย้ายไปเรียนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะโรงเรียนถูกไฟไหม้  

เริ่มลงทะเบียนนักเรียนเลขประจำตัว  1  ใหม่

                   พ.ศ. 2474      ย้ายมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน  สร้างอาคารเรียนหลังแรก  (อาคารเสาใหญ่ )  

ราคา  10,000  บาท  และบ้านพักครู  1  หลัง  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2474

                   พ.ศ. 2484      เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา

                   พ.ศ. 2510      โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

                   พ.ศ. 2534      ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2534  ในขณะที่ นายวินัย  เสาหิน   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                   พ.ศ. 2535      ได้งบประมาณสร้างหอประชุม โรอาหารขนาดมาตรฐาน ในวงเงิน 5,713,000 บาท และได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียนจำนวน 6 ที่ตามแบบ 6 ที่/27 มนวงเงิน 180,000 บาท

                   พ.ศ. 2536      นายชุมพล เวียงเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งแทน นายวินัย เสาหิน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   พ.ศ. 2536      ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 10 มิถุนายน 2536 และได้รับมอเครื่องถ่ายวีดีโอพานาโซนิค รุ่น 9000 มูลค่า 51,200 บาท ให้โรงเรียน 1 เครื่อง 

                   - นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 บริจาคจานดาวเทียม 10.5 ฟุต มูลค่า 66,000 บาท ให้โรงเรียน 1 เครื่อง

                   - สมาคมผู้ปกครองและครู - สมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิโรงเรียน จัดผ้าป่าการศึกษาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง มูลค่า 235,000 บาท โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 11 ตัว มูลค่า 15,400 บาท และเครื่องปรินเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 16,000 บาท เครื่องปรับอากาศขนาด 38,300 บี.ที.ยู จำนวน 3 เครื่อง ราคา 126,000 บาท ร้านนพรัตน์อิเล็คทริก บริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 25,800 บี.ที.ยู. จำนวน 1 เครื่อง

                   พ.ศ. 2537     โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้าง ลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง 400 เมตร พร้อมสนามฟุตบอล งบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท ก่อสร้างโรงเก็บรถ เป็นเงิน 79,300 บาท ก่อสร้างถนนคอมกรีต เป็นเงิน 96,000 บาท ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DTH จำนวน 1 ชุด ตามโครงการ"เติมความรู้สู่มหาลัย" 

                   พ.ศ. 2539  นายบรรเทา  วรรณจำปี  มาดำรงตำแหน่งแทน นายชุมพล  เวียงเพิ่ม  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น              

                   พ.ศ. 2543   นางพิสมัย  อารีย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

นายบรรเทา  วรรณจำปี   ซึ่งเกษียณอายุราชการ   

                   พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  324/ล41 (หลังคาทรงไทย)  งบประมาณในการก่อสร้าง 14,850,000 บาท  โดยสร้างแทนอาคารเสาใหญ่           ที่ได้ทรุดโทรมไป  พ.ศ. 2546     โรงเรียนก่อสร้างโรงอาหารระหว่างหอประชุมกับอาคารพลศึกษาและนายวานิชย์  ติชาวัน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปีเดียวกันนี้  

                   พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)  

โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้องเรียน ๆ ละ  27  คน  รวม  54  คน

                   พ.ศ.  2548  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) โดย

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จัดศูนย์แนะแนวของเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์สอบของสำนักงานทดสอบแห่งชาติ  ปรับปรุงห้องสมุดทั้งระบบ  มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  มีห้องศึกษาค้นคว้าระบบอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดเสียง (ใช้สำหรับศึกษาความรู้จากสื่อ T.V. /C.D./D.V.D./V.C.D.)  จัดให้มีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ  โดยครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษา  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน  3  ห้อง  78  เครื่อง ด้วยเงินบริจาคอย่างมีวัตถุประสงค์ 

                   พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) โดย

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รวมจำนวนทั้งสิ้น  4  ห้อง  จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  พร้อมจัดซื้อ 

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวน  20  เครื่อง  จัดให้มีการประกวดโครงงาน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติ  60  ปี  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ  จัดให้มีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ  โดยครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 

ขยายถนนคอนกรีตทางเดินทางเท้าเข้าห้องน้ำนักเรียนหญิงหลังอาคาร  1  เทพื้นคอนกรีตแก้ปัญหา 

ที่เก็บขยะข้างห้องสมุด  ปรับปรุงโรงเก็บรถจักรยานยนต์นักเรียน  ติดตั้งโครงเหล็กรอบ ๆ  อาคารโรงรถทั้ง  3  แห่ง  สร้างโรงเรือนหน้าห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมปูกระเบื้อง  ปูพื้นกระเบื้องหลังอาคาร  5  ทั้งหมด  สร้างป้ายหินแกรนิตลานประดู่  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ศาลพระภูมิและลานพระรูปใหม่ทั้งหมด  ปรับปรุงและขยายห้องคอมพิวเตอร์ให้กว้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  

สร้างหลังคากันแดดและฝน  ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร  2  และ  3  สร้างหลังคาและปูกระเบื้องด้านข้างห้องทะเบียนวัดผลเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดตู้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ปรับปรุง ที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนจำนวน  6  จุด  เพื่อให้ปลอดภัยจากไฟรั่ว  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง 

หลังอาคารวิทยาศาสตร์  สร้างและปรับปรุงโรงเรือนหลังอาคารอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเรียน 

การสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ขยายถนนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นที่จอดรถยนต์  

จัดทำแผ่นเหล็กปูตะแกรงปิดกั้นร่องน้ำหน้าอาคารประชาสัมพันธ์

                   พ.ศ. 2550  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายวานิชย์  ติชาวัน  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ปรับปรุง  46  งบประมาณในการก่อสร้าง  14,773,000  บาท  โดยสร้าง

แทนอาคารชั่วคราวที่ได้ทรุดโทรม  ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  บริเวณหน้าอาคาร  5  

จำนวน  2  หลัง  ด้วยเงินเหลือจ่ายจากการงดตอกเสาเข็มอาคารเรียน  216  ปรับปรุง  46  ด้วยวงเงินก่อสร้าง  140,000  บาท  ก่อสร้างศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  บริเวณใต้ถุนอาคาร  6  วงเงินก่อสร้าง  1,719,000  บาท  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าและหลังอาคาร  6  เป็นลานธรรมและรอบบริเวณพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ได้ปรับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนทุกหลังและภายในบริเวณโรงเรียน  นอกจากนี้ได้พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (GC)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1  ห้องเรียน  ได้นำนักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและนำนักเรียน 

ไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(MEP)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  4  รายวิชา  ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนเป็นภาษาไทย  คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ได้นำนักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษา 

ณ  ประเทศสิงคโปร์  รวม  5  วัน 

                   พ.ศ. 2551  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โรงเรียนได้พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และGC) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน    มีการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปฝึกการทำโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  มีการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปฝึกการใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงปิดภาคเรียน ส่วนนักเรียนในโครงการ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(MEP) ได้นำนักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษา 

ณ  ประเทศสิงคโปร์  รวม  5  วัน  ด้านอาคารสถานที่มีการสร้างห้องน้ำหลังอาคาร 6 จำนวน 1 หลัง เป็นห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเพื่อบริการผู้ที่มาใช้ห้องเฉลิมพระเกียรติของทางโรงเรียนด้วย  ได้สร้างทางเชื่อมอาคาร 1กับอาคาร 6 ทาสีอาคารเรียนต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนสดใสยิ่งขึ้น 

                   พ.ศ. 2552  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  ได้พัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ได้ให้การช่วยเหลือโรงเรียนน้อง  มีการนำวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2  โรงเรียนได้ซื้อรถบัสมา 1 คันใช้ในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โรงเรียนได้พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และGC) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน  พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา (TSL) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน